Földgáz

Piacról

 • 2004. január 1-től a GET biztosította a nem lakossági fogyasztók piacra lépését – részleges piacnyitás
 • A szabadpiac mellett tovább élt a közüzemi ellátás
 • 2007. július 1-től a lakossági fogyasztók is vételezhetnek a szabadpiacon – teljes piacnyitás
 • 2009. július 1-től megszűnik a közüzem, bevezetésre kerül az egyetemes szolgáltatás meghatározott fogyasztói körre
 • 2009. július 1-től a 100-500 m3/h teljesítmény lekötéssel rendelkező fogyasztóknak kell szabadpiaci kereskedőt választani
 • 2010. július 1-től a 20-100 m3/h teljesítmény lekötéssel rendelkező fogyasztóknak kell szabadpiaci kereskedőt választani

Alapfogalmak:

 • Allokálás: a hozzáférésre jogosultak által igénybevett rendszer üzemeltetője által a rendszer betáplálási és kiadási pontjain mért mennyiségek egyes rendszerhasználókra történő szétosztása.
 • Csatlakozási szerződés: a földgázszállító vagy földgázelosztó és a leendő rendszerhasználók között létrejött szerződés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit.
 • Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
 • Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.
 • Egyetemes Szolgáltató: az az engedélyes, aki az egyetemes szolgáltatás végzésére engedélyt kapott.
 • Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára.
 • Elszámoló számla (végszámla): az elszámolási időszak leteltét követően kiállított számlabizonylat, amely a leolvasás alapján megállapított fogyasztás ellenértékét, a részszámlák összesített ellenértékét, az egyenleget, valamint a még el nem számolt díjakat tartalmazza.
 • ESZSZ: Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (2. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez).
 • Éves és Negyedéves Alulvételezés: a Szerződött Éves, illetve Negyedéves Földgázmennyiségnél a megengedett eltérés mértékét meghaladó mértékkel kevesebb földgáz átvétele.
 • Éves és Negyedéves Túlvételezés: a Szerződött Éves, illetve Negyedéves Földgázmennyiségnél a megengedett eltérés mértékét meghaladó mértékkel több földgáz átvétele.
 • Éves Maximum Mennyiség: a Szerződött Éves Földgázmennyiségnek pozitív irányba megengedett eltérésének mértékével növelt éves mennyiség.
 • Éves Minimum Mennyiség: a Szerződött Éves Földgázmennyiségnek negatív irányba megengedett eltérésének mértékével csökkentett éves mennyiség.
 • Felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van.
 • Felhasználási igénybejelentés: az átvételre tervezett földgázmennyiségnek a Vevő által lekötött kapacitás figyelembevételével a kiadási pontra, az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendnek megfelelően Gáznapra, illetve Gázhétre történő megadása.
 • Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol (szabályozásainkban: fogyasztóként, vevőként, ügyfélként is szerepel).
 • Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
 • Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka.
 • Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.
 • Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz.
 • Forráshiány: a földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a felhasználói igények meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttműködő földgázrendszer forrás-felhasználás egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható.
 • Fűtőérték: az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 gnm3) mennyiségű földgáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égéstermékek gáz halmazállapotúak. Mértékegysége: MJ/gnm3. MSZ 1648:2000 sz. szabvány szerint.
 • Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak.
 • Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak.
 • Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik.
 • Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak.
 • Gáztechnikai normál m3: az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson 1 m3 térfogatot foglal el. Mértékegysége: gnm3
 • Igénybejelentési Hiba: a Vevő által adott napi igénybejelentés és a tényleges gáznapi vételezés MJ-ban számított különbsége ±12%-nál nagyobb eltérést mutat.
 • Kapacitás: adott szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége.
 • Kisfogyasztó: jellemzően 20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel vételező lakossági és nem lakossági fogyasztó.
 • Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a földgázszállító által felhasznált földgázmennyiség.
 • Kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a földgázszállító által a rendszerhasználókkal szemben – külön jogszabály alapján érvényesíthető pótdíj.
 • Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon és fenntartható legyen.
 • Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
 • MSZKSZ díj: a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény alapján a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére fizetendő tagi hozzájárulás.
 • Műszaki adatlap: a kisfogyasztói általános egyetemes szolgáltatási szerződés melléklete, tartalmazza a fogyasztási hely és az ott felszerelt gázmérő és tartozékainak törzsadatait, valamint a fogyasztási helyen lévő fogyasztói készülékek adatait.
 • Negyedéves Maximum Mennyiség: az adott negyedévre Szerződött Negyedéves Földgázmennyiség pozitív irányba megengedett eltérésének mértékével növelt mennyiségek.
 • Negyedéves Minimum Mennyiség: az adott negyedévre Szerződött Negyedéves Földgázmennyiség negatív irányba megengedett eltérésének mértékével csökkentett negyedéves mennyiségek.
 • Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása.
 • Rendszerüzemeltető engedélyes: az együttműködő földgázrendszerhez tartozó egyes rendszerek üzemeltetését végző engedélyesek (földgázszállítási, vagy földgáztárolási vagy földgázelosztási engedélyesek) (ÜKSZ).
 • Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott szabályzat.
 • Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza.
 • Üzletszabályzat: Eladó mindenkor hatályos, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott földgáz kereskedelmi üzletszabályzata.
 • Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.
 • Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgáz ellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató biztosít azon felhasználók részére, akiket kereskedőjük vagy egyetemes szolgáltatójuk valamilyen okból nem képes ellátni.

A gázszámla összetevői:

 • a földgáz ára
 • rendszerhasználati díjak
  • földgázszállítási díj
  • rendszerirányítási díj
  • földgázelosztási díj
  • földgáztárolási díj

A szerződéses ár meghatározása

Gáz Ár = Pn + RHD

Pn – földgáz díja (USD/GJ, USD/Nm3, EUR/kWh)
RHD – földgáz rendszer használat díja (HUF)
Formula ár (Pn)

Pn = Po * 0,5*(G/Go) + 0,5*(F/Fo)

Pn – Negyedéves ár (USD/GJ), havi elszámolásokban alkalmazva
Po – Induló ár
G és F – Gázolaj és fűtőolaj átlagárak (FOB Med)
Go és Fo – Gázolaj és fűtőolaj bázis árak (FOB Med)

A földgáz elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően hőmennyiség alapján történik.
A gázdíj összegét a szolgáltatott földgáz köbméterben (m3) mért és gáztechnikai normál állapotra átszámított (térfogat korrekciós tényezővel szorzott) térfogatának (normál köbméter, nm3), a mérési időszakra mérőeszközzel meghatározott átlagos fűtőértékének (MJ), valamint egységnyi hőmennyiségére vonatkozó gázdíjnak (Ft/MJ) az összeszorzásával kell megállapítani.

Vagyis az alábbi képletet kell alkalmazni:

m3 x térfogat korrekciós tényező x MJ

m3 – a gázmérő által mért fogyasztás;
térfogat korrekciós tényező: a gáztechnikai normál állapotra történő átszámítás szorzótényezője;
MJ: a mérési időszakra vonatkozó átlagos fűtőérték.

A fűtőérték nem más, mint 1 m3 normál állapotú földgáz elégetése során (tökéletes égés esetén) felszabaduló hőmennyiség (MJ/m3). A fűtőérték, amelyet hétköznapi értelemben a földgáz egyik minőségi mutatójaként értelmezhetünk, az átvett földgáz egyik jellemző adata. Az érvényben lévő jogszabályok biztosítják a földgáz minőségi jellemzőinek megfelelését az érvényes előírásoknak. A gáz fűtőértéke a földgáz m3-kénti árának egyik meghatározója.